Werkwijze teamcoaching

 

Na een intakegesprek met de opdrachtgever vindt een kennismakingsgesprek plaats met het team en/of de individuele leden. Er wordt geïnventariseerd welke situaties de opdrachtgever en het team veranderd willen zien en wat het team ervan weerhoudt om zelf actie tot verandering te ondernemen.

Naast het vaststellen van de coachvraag wordt er een duidelijk plan van aanpak gemaakt en worden afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid van gesprekken en terugkoppeling naar de werkgever.

 

Het is aan de coach om een sfeer van vrijheid en veiligheid te creëren voor het team in het geheel en voor de teamleden afzonderlijk. Door onbevooroordeeld en met geduld te luisteren, door het stellen van kritische vragen en het geven van eerlijke feedback van de coach, zal datgene naar boven komen wat het team daadwerkelijk bezighoud. Situaties die de onderlinge samenwerking en communicatie mogelijk tegenhouden en de mogelijkheden die dit juist kunnen versterken worden inzichtelijk gemaakt.

 

Aan het eind van de teamcoaching is er:

-         Geformuleerd wat er gezamenlijk nodig is om de persoonlijke en professionele doelen van het team te halen;

-         Zijn ontstane patronen en structuren inzichtelijk gemaakt;

-         Is bekend wat er al wel goed werkt;

-         Is bekend wat er kan worden geoptimaliseerd;

-         Hebben medewerkers meer inzicht in eigen functioneren, het functioneren van de andere teamleden en het totale team;

-         Is er binnen het team duidelijkheid over de onderlinge communicatie en samenwerking;

-          Is er binnen het team meer openheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

 

Door dit alles samen zullen de teamresultaten verbeteren en zal er meer werkplezier ervaren worden!

 

Het voordeel van een interim teamcoach is dat er in vrijheid gesproken kan worden zonder dat de medewerker/manager de verantwoordelijk van het proces hoeft te dragen. De teamcoach biedt het kader en de spelregels en zorgt ervoor dat deze worden nageleefd.

 

Net zoals alle coachingstrajecten is het tijdspad van het traject afhankelijk van de vraag. Na afloop van de geplande bijeenkomsten wordt er na twee maanden geëvalueerd en vastgesteld of eventuele voortgang wenselijk is. Gaat het goed? Dan is teamcoaching niet meer nodig en kan het traject worden afgesloten.

 

Klaar = klaar!